Pages

Thông tư liên tịch 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định danh mục nghề, công việc người bị nhiễm HIV-AIDS không được làm

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2000
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Hà Nội , ngày 28 tháng 12 năm 2000

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ SỐ 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2000 QUY ĐỊNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV-AIDS KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Căn cứ Điều 22 của Pháp lệnh về phòng chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV-AIDS) ngày 31/5/1995;
Căn cứ Điều 3 của Nghị định số 34/CP ngày 01/06/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phòng chống nhiễm HIV-AIDS;
Để phòng ngừa lây nhiễm HIV-AIDS từ những người đã bị nhiễm sang người khác do tiếp xúc nghề nghiệp, Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế quy định danh mục nghề, công việc mà người bị nhiễm HIV-AIDS không được làm như sau:
I. DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NHỮNG NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/AIDS KHÔNG ĐƯỢC LÀM
1. Các dịch vụ y tế có tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch sinh học của cơ thể người.
2. Các dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, dịch vụ thẩm mỹ có tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch sinh học của cơ thể người.
 

Lịch sử