Pages

Công văn 1067/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 03 năm 2006 của Tổng cục Thuế về việc trích lập quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2006
TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 1067/TCT-ĐTNN
V/v: Trích lập quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 

Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn việc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp. Căn cứ theo quy định tại Điểm 8 Mục III, Điểm 3 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003; Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Mức trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm từ 1% - 3% trên quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, mức trích cụ thể doanh nghiệp tự quyết định tuỳ vào khả năng tài chính của doanh nghiệp hàng năm. Khoản trích lập quỹ dự phòng này được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp.
Trường hợp mức trích trước quỹ không đủ để chi trong năm tài chính thì toàn bộ phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.
Trường hợp nếu quỹ dự phòng không sử dụng hết thì được chuyển số dự sang năm sau.
Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc hoặc không phù hợp đề nghị các Cục thuế báo cáo về Tổng cục Thuế để nghiên cứu trình Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến
 

Lịch sử