Pages

Hiển thị các bài đăng có nhãn 4441/VBHN-BLĐTBXH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 4441/VBHN-BLĐTBXH. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (4441/VBHN-BLĐTBXH)

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Số: 4441/VBHN-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Nghị định số 73/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014.
 

Lịch sử