Pages

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghị định 196/2013/NĐ-CP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghị định 196/2013/NĐ-CP. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 196/2013/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
Nghị định này quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
 

Lịch sử