Pages

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 26/2013/TT-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
Căn cứ Điều 160 Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ,
Điều 1. Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.

 

Lịch sử